Skip links

Turnusy rehabilitacyjne NFZ i PFRON dla osób z niepełnosprawnościami. Co musisz o nich wiedzieć?

Dostosowana do Twoich potrzeb rehabilitacja jest nieodzowną częścią powrotu do samodzielności i reintegracji. Aby zachować jej ciągłość, możesz skorzystać z pomocy instytucji takich jak NFZ oraz PFRON. Oferowane przez nich rozwiązania obejmują nie tylko opiekę stacjonarną, ale również wyjazdowe turnusy rehabilitacyjne. Jak funkcjonuje takie rozwiązanie i jaką pomoc w zakresie ich finansowania możesz uzyskać?

Turnus sanatoryjny NFZ a turnus rehabilitacyjny PFRON. Na czym polega różnica?

Jako osoba z niepełnosprawnością masz możliwość skorzystania z dwóch różnych rodzajów rehabilitacji niestacjonarnej:

 • leczenia uzdrowiskowego w sanatorium częściowo finansowanego przez NFZ;
 • turnusów rehabilitacyjnych współfinansowanych ze środków PFRON.

Z leczenia rehabilitacyjnego na NFZ mogą skorzystać wszystkie osoby ubezpieczone, które otrzymają stosowne skierowanie od lekarza prowadzącego i potwierdzą je we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim oddziale NFZ. Dofinansowanie pobytu w sanatorium przysługuje na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne, a także część zakwaterowania i wyżywienia. Różnicę powinieneś sfinansować własnymi środkami.

W ramach leczenia uzdrowiskowego na NFZ przysługuje Ci:

 • 21 dni leczenia w szpitalu lub sanatorium uzdrowiskowym;
 • 28 dni leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu lub sanatorium uzdrowiskowym;
 • od 6 do 18 dni zabiegowych w przypadku leczenia ambulatoryjnego.

Z kolei turnus rehabilitacyjny PFRON przysługuje wyłącznie osobom z udokumentowaną niepełnosprawnością i jest realizowany w ramach systemu rehabilitacji społecznej. Turnusy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością trwają 14 dni i organizuje się je wyłącznie w zorganizowanych grupach liczących przynajmniej 20 osób o zbliżonych potrzebach rehabilitacyjnych. Także w tym przypadku możesz liczyć na częściowe dofinansowanie wyjazdu, jednakże nie zależy ono od faktu i stopnia niepełnosprawności.

Kto i na jakich zasadach jest uprawniony do skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego PFRON?

Zasady uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych PFRON określa Ustawa z dnia 2 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zapisami tego dokumentu prawo do dofinansowania PFRON turnusów rehabilitacyjnych mają osoby, które:

 • mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • mają wypełnione przez lekarza prowadzącego skierowanie;
 • nie korzystała z dofinansowania PFRON turnusu rehabilitacyjnego w roku, w którym składa wniosek;
 • wybiorą ośrodek oraz organizatora turnusu rehabilitacyjnego wpisanego do prowadzonego przez wojewodę rejestru;
 • spełnią kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe do turnusów rehabilitacyjnych PFRON wynosi 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia na osobę w gospodarstwie domowym lub 65% tegoż wynagrodzenia dla osób mieszkających samotnie. Jeśli Twoje dochody przekraczają wyznaczony próg, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą próg ten został przekroczony.

Jaka jest wysokość dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego PFRON?

Dofinansowanie PFRON do turnusu rehabilitacyjnego liczone jest od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i wynosi:

 • 20% – dla osób zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 20% – dla opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i osób do 16 r.ż.;
 • 25% – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 27% – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 30% – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także osób z niepełnosprawnością w wieku poniżej 16 r.ż. oraz uczących się i będących w wieku 16–24 lata;
 • 40% – dla osób z niepełnosprawnością znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Czy można udać się na turnus rehabilitacyjny bez dofinansowania? Oczywiście, jest to możliwe. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego PFRON nie przysługuje Ci, gdy kwota przekroczenia progu dochodowego jest równa lub wyższa od kwoty dofinansowania. Pobyt w wybranym ośrodku możesz pokryć własnymi środkami lub funduszami ze zbiórek charytatywnych.

Jak uzyskać dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego PFRON?

Dofinansowaniem turnusu rehabilitacyjnego PFRON zajmują się Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR). Tam też należy złożyć wypełniony wniosek. Znajdziesz go na stronie internetowej PFRON, a także w siedzibie lub na stronie lokalnego PCPR.

Do wniosku o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego PFRON dołącz:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o takiej samej wadze;
 • wypełniony przez lekarza wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów w PCPR;
 • oświadczenie o wysokości dochodu w gospodarstwie domowym i liczbie jego członków.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku w PCPR standardowo wynosi 30 dni. Po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dofinansowania musisz w ciągu 30 dni (ale nie później niż 21 dni przed wyjazdem) przekazać informację do PCPR o wyborze konkretnego turnusu.

Pomimo że kwoty dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych PFRON nie są zbyt wysokie, warto skorzystać z takiego rozwiązania. Oferują Ci one rehabilitację wielopłaszczyznową – nie tylko fizyczną, ale również emocjonalną i społeczną.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.