Skip links

Klauzula informacyjna

Przyjmuję do wiadomości, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu rozliczenia wpłaty darowizny na rzecz Fundacji Moc Pomocy.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Moc Pomocy, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Litewska 4/68 (51-354) a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ponieważ administrator musi przetwarzać podane dane w celu wykonania ciążących na nim obowiązków rachunkowych i podatkowych.

Moje dane przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze w związku z wpłatą darowizny.

Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom poza podmiotem trzecim prowadzącym usługi rachunkowe na rzecz administratora.

Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane będą przetwarzane tylko zakresie niezbędnym do wykonania powyższego celu.

Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

W celu wykonania praw, należy skontaktować się z administratorem wysyłając wiadomość na adres email: biuro@fundacjamocpomocy.pl albo adres korespondencyjny wskazany wyżej.

Przysługuje mi także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.